KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)
to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe!

Kursy roczne od roku szkolnego 2017/2018 i możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z określonej kwalifikacji wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Wybierz:
Kurs 1 - A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
Kurs 2 - A.36. Prowadzenie rachunkowości.
Kurs 3 - A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.


Podanie, które należy złożyć w sekretariacie szkoły do 04 sierpnia 2017r.
Pobierz...

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to nowa pozaszkolna forma kształcenia zawodowego dla osób dorosłych. Kursy prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego program kształcenia w zawodach w których kwalifikacja dotyczy. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Od teraz można skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji (możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych).
Osoba zainteresowana uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych może liczyć na naszą pomoc w zaplanowaniu jej indywidualnej ścieżki edukacji i kariery stosownie do jej potrzeb i możliwości oraz osiągniętych wcześniej efektów w kształceniu zawodowym. Ważnym elementem podczas planowania kariery zawodowej opartej na kursach jest możliwość zwalniania z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (potwierdzonych stosownymi świadectwami, zaświadczeniami i certyfikatami).

DLACZEGO kwalifikacyjny kursów zawodowy w ZSEiO Olesno?
- kształcenie bezpłatne
- system stacjonarny (3 razy w tygodniu, np. środa, czwartek, piątek w godz. 16.00-19.00)
- zaświadczenia o ukończeniu kursu ważne bezterminowo
- świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną - po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji,
- dowolność w kolejności potwierdzania kwalifikacji
- możliwość „zaliczania” zdobytych wcześniej efektów kształcenia zawodowego np. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów lub efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszarów kształcenia na podstawie przedłożonych świadectw, zaświadczeń i certyfikatów

UCZESTNICY kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
Uczestnikami kursu mogą być osoby dorosłe (pełnoletnie):
- na dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych
- osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.

WARUNKI NABORU:
Naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSEiO Olesno na podstawie regulaminu rekrutacji, po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych przez kandydata, m.in. świadectwa ukończenia szkoły, ukończenia innych kursów, otrzymanych certyfikatów.

Kurs może zostać uruchomiony w terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 20 uczestników.

UKOŃCZENIE KURSU I POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI
Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (formę i warunki ukończenia KKZ określa Dyrektor ZSEiO Olesno). Zaświadczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.
Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikacje wydane przez Okręgowa Komisje Egzaminacyjną.


UWAGA!
Zaświadczenie potwierdza zdobycie umiejętności w ramach określonej kwalifikacji, której kurs dotyczył.
Zdobycie wszystkich kwalifikacji (A.35, A.36) z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia (średniego) oznaczać będzie zdobycie zawodu - dyplomu technika ekonomisty.
natomiast zdobycie kwalifikacji (A.36, A.65) z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia (średniego) oznaczać będzie zdobycie zawodu - dyplomu technika rachunkowości.