Mikołaj Kopernik (1473-1543)Genialny polski astronom, matematyk, ekonomista, twórca heliocentrycznej teorii ruchu planet.
Uproszczony życiorys:
19 II 1473 przy ulicy Św. Anny w Toruniu przyszedł na świat Mikołaj Kopernik - syn Mikołaja - kupca z Krakowa oraz torunianki - Barbary z domu Watzenrode
1483 rodzina Koperników przeniosła się do kamienicy przy Rynku Staromiejskim
1491-1495 Kopernik studiował w Akademii Krakowskiej, która wówczas była ośrodkiem studiów astronomicznych i ogniskiem myśli humanistycznej
1496-1500 studia prawnicze w Bolonii we Włoszech
1501-1503 powrót M. Kopernika do Polski (na kilka miesięcy) i ponowny wyjazd do Włoch, by studiować prawo i medycynę na Uniwersytecie w Padwie
1503 uzyskał doktorat z prawa kanonicznego i wrócił do Polski
1504-1510 był sekretarzem i przybocznym lekarzem Łukasza Watzenrodego,przebywał głównie w Lidzbarku Warmińskim
1509 ogłosił drukiem w Krakowie swój łaciński przekład gr. Listów Teofilakta Symokatty
1510 jako kanonik osiedlił się we Fromborku w siedzibie kapituły warmińskiej; tu prowadził obserwacje astronomiczne i pisał głównie dzieło
1515-1519 i w połowie 1521 - był administratorem dóbr kapitularnych w Olsztynie
1517 stworzył projekt reformy walutowej który w 1526 został poszerzony i ujęty w formie traktatu pt. "Monetae cudendae ratio"
1520-1521 podczas wojny polsko-krzyżackiej bronił zamku Olsztyńskiego przed Krzyżakami
1521 powołanie Mikołaja Kopernika na stanowisko komisarza Warmii
1523 Mikołaj Kopernik zastał wybrany generalnym administratorem diecezji warmińskiej
1539 w Europie szerzy się wiadomość o nowej teorii budowy świata
1543 powstało dzieło "De revolutionibus orbium"("O obrotach sfer niebieskich").
Za życia Kopernik spotykał się z wieloma sprzeciwami co do swojej teorii.
Dnia 24 maja 1543 Mikołaj Kopernik "zamknął oczy" już na zawsze i został pochowany w podziemiach katedry fromborskiej. W 1616 powstał dekret potępiający "De revolutionibus orbium coelestium. W 1828 z indeksu dzieł zakazanych usunięto dzieło Kopernika "De revolutionibus orbium".
Historia szkoły


Datą otwierającą istnienie naszej szkoły jest rok 1913.

W tym właśnie roku zorganizowano w mieście pierwszą zawodową szkołę rolniczą. Szkoła ta właściwą swoją działalność rozpoczęła dopiero dn. 17.11.1927r. Jej zadaniem było szerzenie wiedzy rolniczej wśród młodzieży męskiej oraz przygotowanie dziewcząt do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego na wsi. Ponieważ nauka odbywała się systemem kursowym przeważnie zimą, szkołę nazwano zimową.

Po II wojnie światowej historia szkoły przedstawia się następująco:
1945 - powołanie Gimnazjum i Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Oleśnie
1946 - inauguracja pierwszego roku szkolnego w 3- letnim gimnazjum rolniczego
1946 - przekazanie szkole 103-hektarowego gospodarstwa rolnego z Państwowych Nieruchomości Ziemskich
1946 - inauguracja pierwszego roku szkolnego w 3-letnim liceum gospodarstwa wiejskiego
1948 - pierwszy egzamin końcowy w gimnazjum
1949 - pierwszy egzamin dojrzałości w liceum gospodarstwa wiejskiego
1949 - utworzenie 4-letniego technikum rolniczego, likwidacja gimnazjum i liceum
1950- przejęcie budynku przy ul. Marchlewskiego 33 na cele internatowe
1952 - przekazanie gospodarstwa szkolnego PGR w Świerczu
1953 - przeniesienie technikum rolniczego do Namysłowa
1953 - przejęcie technikum rachunkowości rolnej (sprowadzonego z Namysłowa)
1953-1959 - funkcjonowanie przyszkolnego wydziału kształcenia korespondencyjnego
1959-1962 - istnienie 2-zimowej szkoły rolniczo-gospodarczej
1967 - budowa sali gimnastycznej
1969 - budowa internatu
1969-1992 - funkcjonowanie wydziału kształcenia zaocznego
1970-1983 - istnienie zasadniczej szkoły rolniczej
1972 - otwarcie 3-zimowej szkoły rolniczej
1977 - powołanie Zespołu Szkół Rolniczych
1982 - powołanie liceum ekonomicznego
1985 - powołanie liceum zawodowego ekologicznego i wiejskiego gospodarstwa domowego
1993 - ZSR w Oleśnie dysponentem II stopnia środków finansowych oświaty rolniczej Ministerstwa Rolnictwa na terenach województwa częstochowskiego
1993 - otwarcie zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej
1996 - jubileuszowy V zjazd absolwentów z okazji 50-lecia szkoły
1999 - otwarcie II Liceum Ogólnokształcącego
2000 - zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
2000 - uruchomienie zamiejscowego ośrodka kształcenia
2000 - otwarcie zamiejscowego ośrodka kształcenia Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
2002 - uruchomienie firmy symulacyjnej
2002 - otwarcie szkół ponadgimnazjalnych
2004 - pierwszy zewnętrzny egzamin zawodowy
2005 - pierwsza Nowa Matura
2006 - VI Zjazd Absolwentów z okazji 60 - lecia szkoły
2008 - otwarcie nowego kierunku: Technikum Architektury Krajobrazu
2009 - otwarcie nowych kierunków: Technikum Logistyczne i Technikum Organizacji Reklamy
2009 - remont Internatu i sali gimnastycznej
2010 - otwarcie nowego kierunku: II Liceum Ogólnokształcące - klasa mundurowa.